آخرین آمار واکسیناسیون ایران. ۱۳ اردیبهشت


به گزارش ایمنا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره آخرین آمار واکسیناسیون در کشور، اظهار کرد: دستگاه آخرین آمار تا امروز _سهشنبه سیزدهم اردیبهشت ماه_ مجموعاً ۶۴ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۳۰۷ نفر دوز اول واکسن را دریافت کرده اند.

تا امروز ۵۷ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۴۵۳ نفر دوز دوم واکسن را دریافت کرده اند. همچنین ۲۷ میلیون و ۸۰ هزار و ۸۴۷ نفر دوز سوم واکسن را نیز دریافت کرده اند.

با احتساب این تعداد، مجموع دوزهای واکسن تزریق شده در کشور به تعداد ۱۴۹ میلیون و هفت هزار و ۶۰۸ مورد رسید.

The post آخرین آمار واکسیناسیون ایران؛ ۱۳ اردیبهشت اولین بار در سایت دایت نیوز پدیدار شد.