آسفالت راه های اصفهان 4 برابر شده استمحمد عبادی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: با توجه به اینکه آسفالت ریزی در نیمه اول سال منجر به افزایش کیفیت اجرای آن می شود، تلاش کردیم تا بخش بزرگی از پروژه های آسفالت را تکمیل کنیم. جاده های شهر در این زمان.

وی با اشاره به اینکه آسفالت معابر اصفهان نسبت به مدت مشابه سال گذشته چهار برابر شده است، افزود: 130 میلیارد تومان از بودجه 150 میلیارد تومانی شهرداری برای تعمیر و اجرای آسفالت معابر اعتبار دارد. معادل 88 درصد از سوی معاونت توسعه شهری و مناطق ریاست جمهوری تامین شد و در نیمه اول سال 15 تعهد وام و فعالیت اجرایی آن آغاز شد.

مدیرکل برنامه ریزی و هماهنگی امور عمرانی شهرداری اصفهان خاطرنشان کرد: پروژه های آسفالت در قالب روکش آسفالت، روسازی آسفالت، زیرسازی آسفالت، آب بندی و رنگ آمیزی معابر فرعی و اصلی توسط معاونت عمرانی مدیریت، برنامه ریزی و نظارت می شود.