آسپرین ممکن است علاوه بر این تهدید بیشتر سرطان ها اسباب بازی گوارش را به مقیاس عقب دهد – با این وجود برای کل شما بهترین معمولاً نیستآسپرین ممکن است علاوه بر این تهدید بیشتر سرطان ها اسباب بازی گوارش را به مقیاس عقب دهد – با این وجود برای کل شما بهترین معمولاً نیست