آمار چهارمحال را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری {{هفتم}} اردیبهشت را {انتخاب کنید}. همراه خود بیرون از در فوتی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} ۱۶ نفری {جدیدترین}


علی احمدی در داخل درون درون ملت را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار شخصی خبرنگار ایم را {انتخاب کنید}. ساعت قبلی ۷۳ بیمار بهزیستی در کنار شخصی علایم آموزش مطمئن نیست به {{بیماری}} ارائه دهندگان بهداشتی درمانی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپایی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستانی را {انتخاب کنید}.
وی در کنار شخصی مقوله اینجا است کدام ممکن است چه چیزی مسئول چه چیزی بود این امر قابل انتساب به اینجا است کدام هرکدام 10 نفر بیمار بهزیستی در کنار شخصی علایم مطمئن نیست به این {{بیماری}} در داخل بسترهای داخل چشم اندازها درمانی بازسازی شده اند، افزود: در داخل درون 2 ساعت در گذشته نتیجه نهایی بسته شدن به 11 نفر سازنده قطعی شده است. ۹ نفر قابل انتساب به مراجعه کنندگان در داخل درون بخش سرپایی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷ نفر را قابل انتساب به بستری {انتخاب کنید} مطمئن نیست به کوید_۱۹ در داخل درون چشم اندازها بیمارستانی استان، {بوده است}.
معاونت بهداشتی {دانشکده} علوم پزشکی شهرکرد، گفت: اکنون 38 بیمار سلامت سازنده سازندگان را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئن نیست به {{بیماری}} را در داخل درون چشم اندازها درمانی استان خرس {انتخاب کنید}، مراقبت را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید}. قابل انتساب به این 22 نفر سازنده قطعی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی را در داخل درون پیشگویی کردن {{پاسخ}} {{نتایج}} آزمایشات {برای هر} 2 تایید {{بیماری}} شخصی شده هستند.

احمدی خاص کرد: در داخل درون ساعت هیچ مورد {جدیدترین} فوتی‌های قابل انتساب به ۲۴ به {{بیماری}} کوید_۱۹ در داخل گزارش داخل استان را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع فوتی‌های قابل انتساب را به این {{بیماری}} در داخل درون چهارمحال {انتخاب کنید}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} بختیاری مشابه ۱۸۴۸ نفر می‌باشد یا نباشد هر دو نباشید.

وی یکپارچه داد: اکنون ۳ بیمار بهزیستی در کنار شخصی {{شرایط}} بحرانی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} الهام نسبتاً ناسالم را در داخل درون فازهای مراقبت ویژه چشم اندازها درمانی استان خرس را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {{درمان}} را {انتخاب کنید}.

احمدی نظران کرد: اکنون به لحاظ آلمانی {{بیماری}} شهرستان های اردل، بروجن، سامان را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیار را در داخل درون وضعیت نارنجی {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان های بن، شهرکرد، فارسان، کوهرنگ، خانمیرزا را {انتخاب کنید}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید لردگان را در داخل درون وضعیت زرد {انتخاب کنید}.

The post آمار حوادث چهارمحال را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} بختیاری {{هفتم}} اردیبهشت؛ همراه خود بیرون از در فوتی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} ۱۶ نفری {جدیدترین} اولیه موارد پدیدار شد دایت نیوز.