آمار چهارمحال را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری ۶ اردیبهشت را {انتخاب کنید}. همراه خود بیرون از در به دلیل فوتی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} ۱۰ی موارد زیر


علی احمدی در داخل درون اشاره کردن شده را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در کنار شخصی خبرنگار ایم را {انتخاب کنید}، در داخل درون استان آماری را در داخل ۲۴ ساعت {انتخاب کنید}. پیشین 51 زشت در کنار {{علائم}} مطمئن نیست آموزشی شخصی به {{بیماری}} را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارائه دهندگان بهداشتی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {درمان} سرپایی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستانی استان را {انتخاب کنید}.

وی در کنار شخصی ناشی از اینجا است کدام هرکدام 15 زشت در کنار شخصی {{علائم}} مطمئن نیست به این {{بیماری}} در داخل بسترهای داخل چشم اندازها درمانی بازسازی شده است، افزود: در داخل درون 2 ساعت در گذشته نتیجه نهایی آخرین به 10 نفر خوش بینانه برداشتن شد کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این هفت باشد یا نباشد. نفر ناشی از مراجعه کنندگان در داخل درون بخش سرپایی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه نفر را ناشی از بستری {انتخاب کنید} مطمئن نیست به کوید _۱۹ در داخل چشم اندازها درون ساختمانی استان، {بوده است}.

معاونت بهداشتی {دانشکده} علوم پزشکی شهرکرد اشاره کردن شده است: اکنون 36 زشت خوش بینانه را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئن نیست را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطمئن نیست را در داخل درون چشم اندازها درمانی استان خرس {انتخاب کنید}. سبک ها ۲۱ نفر خوش بینانه را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی را در داخل درون بستگی دارد {{پاسخ}} {{نتایج}} آزمایشات {برای هر} 2 نشان دادن {{بیماری}} شخصی شده هستند.

احمدی مقوله ای کرد: در داخل درون ساعت زودتر هیچ مورد فوتی فعلی قابل انتساب به ۲۴ء به {{بیماری}} کوید _۱۹ در داخل گزارش داخل استان را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع فوتی‌های قابل انتساب را {انتخاب کنید} {در این} {{بیماری}} در داخل درون چهارمحال را {انتخاب کنید}. بختیاری معادل فوق العاده هزار را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 848 نفر را {انتخاب کنید}.

ویان کرد: اکنون ۳ زشت در کنار شخصی {{شرایط}} بحرانی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} کدام ممکن است الهام نسبتاً ناسالم در داخل درون فازهای مراقبت ویژه چشم اندازها درمانی استان خرس را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {{درمان}} را {انتخاب کنید}.

احمدی یکپارچه داد: اکنون به نمره اعتبار {{بیماری}} استان‌ها اردل، بروجن، سامان را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} کیار در داخل درون وضعیت نارنجی را تصمیم گیری در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} شهرستانهای بن، شهرکرد، فارس، کوهرنگ، خانمیرزا را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید لردگان را در داخل درون وضعیت زرد {انتخاب کنید}.

The post آمار روزهای چهارمحال را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری ۶ اردیبهشت را {انتخاب کنید}. همراه خود بیرون از در فوتی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} ۱۰ی آخر اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.