آمار کرونای کرمان 22 فروردین; با بیرون فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 31 {عفونت} جدیدترینبه گزارش خبرنگار ایمنا، روابط پایه دانشکده علوم پزشکی کرمان آمار قربانیان به عروق کرونر طی 24 ساعت قبلی به همان اندازه صبح همین الان – بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم فروردین ماه – را به رئوس مطالب {زیر} معرفی شد.

در داخل 24 ساعت قبلی 31 در وضعیت ضعیف سلامتی جدیدترین بستری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مبتلایان بستری کاملاً {در این} شهرستان به 75 نفر رسید.

همراه خود احتساب این آمار، انواع کامل مبتلایان بستری همراه خود نگاهی به کرونای خوش بینانه در داخل بیمارستان‌های کرمان 45 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 950 نفر است.

{در این} مدت زمان هیچ مورد از دست دادن زندگی قابل انتساب به {بیماری} عروق کرونر مرکز گزارش نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کامل مبتلایان کم کم {بیماری} عروق کرونر مرکز در داخل کرمان 5612 نفر بود.