آمار کرونا در داخل اصفهان ۲۸ فروردین. 1 فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 121 مصدومیت اخیرنورالدین سلطانیان در داخل اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار ایمنا، در داخل خصوص سناریو آمار قربانیان به کرونا در داخل استان اصفهان (با بیرون احتساب کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آران‌بدگل)، اظهار داشت: به دلیل ابتدای شیوع ویروس کرونا تا به امروز میلیون‌ها نفر 449 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 818 مورد تایید شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص به {بیماری} عروق کرونر روده ها در داخل استان اصفهان به جز کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرانبدگل تعیین شد.

وی افزود: {در این} مدت زمان مجموع قربانیان به {بیماری} های قلبی در داخل استان به 487 هزار نفر رسید. را انتخاب کنید و انتخاب کنید 235 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مناسبت اشیا در داخل 24 ساعت قبلی (احتمالاً ناخوشایند) 540 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشیا تایید شده {عفونت} در داخل 24 ساعت قبلی 121 نفر گزارش شده است.

سرپرست روابط پایه دانشکده علوم پزشکی اصفهان خاص کرد: خیر. 204 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 131 نفر مجموع قربانیان به کرونا به دلیل ابتدا تا به امروز به 50 نفر رسیده است 24 قرار است به آنها بروند در داخل خوب ساعت آخر به بیمارستان منتقل شدند.

سلطانیان تایید کرد: ۲۲۳ ناخوشایند تحت تأثیر {بیماری} عروق کرونر روده ها در داخل بیمارستان‌های استان اصفهان به جز کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آران‌بدگل بستری هستند. 41 ناخوشایند در داخل فاز مراقبت های ویژه محافظت می شوند.

وی در داخل خصوص آمار کل شما تقویت یافتگان به دلیل ابتدا تا به امروز اظهار داشت: {در این} {بازه زمانی} 137 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 845 ناخوشایند تحت تأثیر {بیماری} عروق کرونر روده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع مبتلایان معاصر ترخیص شده 24 در داخل خوب ساعت قبلی 64 نفر بوده اند.

سرپرست روابط پایه دانشکده علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: 11 انواع کل شما فوتی های قطعی شده به 1652 نفر را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع فوتی های نامشخص به 667 نفر به دلیل ابتدای شیوع این {بیماری} در داخل استان اصفهان (به جز کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرانوبدگل) رسیده است.

سلطانیان تایید کرد: در داخل 24 در داخل ساعت قبلی در داخل استان اصفهان (به جز کاشان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آران‌بدگل) خوب مورد CMR گزارش شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید موردی نامشخص به CMR گزارش نشد.