آمار کرونا در داخل کردستان ۲۵ فروردین; با بیرون فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 8 {عفونت} اخیربه گزارش خبرنگار ایمنا، روابط عادی دانشکده علوم پزشکی کردستان در داخل باره فینال آمار عمومی کرونا در داخل اقلیم کردستان در داخل 24 ساعت در گذشته به دلیل {ظهر} پنجشنبه بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید 5 نیسان تصریح کرد: {در این} مدت زمان هشت در وضعیت ضعیف سلامتی کم کم {بیماری} قلبی تایید شده در داخل کردستان تعیین شدند.

{در حال حاضر} 51 نفر همراه خود {بیماری} قلبی تایید شده در داخل بیمارستان های اقلیم کردستان بستری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 19 نفر نیز در داخل فاز مراقبت های ویژه بیمارستان های اقلیم کردستان بستری شدند.

به دلیل این 35 نفر در داخل شهرستان سنندج، 1 نفر در داخل شهرستان سقز، 1 نفر در داخل شهرستان هستند. نزدیکی او می رودسه نفر در داخل شهرستان بجار، هفت نفر در داخل شهرستان کمران، عالی نفر در داخل شهرستان بانه، سه نفر در داخل شهرستان مریوان.

طی 24 ساعت قبلی هیچ مورد فوتی قابل انتساب به {بیماری} عروق کرونر مرکز در داخل کردستان گزارش نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع فوتی های قابل انتساب به {بیماری} عروق کرونر {در این} استان 2013 نفر چسبیده است.

به دلیل مجموع فوتی های اقلیم کردستان 885 نفر در داخل سنندج، 191 نفر در داخل شهرستان مریوان، 318 نفر در داخل شهرستان سقز را انتخاب کنید و انتخاب کنید 154 نفر در داخل شهرستان هستند. نزدیکی او می رودشهرستان بجار 76 نفر، کمران 107 نفر، دواندر 92 نفر، بانه 161 نفر، شهرستان 24 نفر. دهگلان 5 نفر در داخل شهرستان سروآباد بوده اند.