آمار کرونا همدان ۵ اردیبهشت؛ عالی فوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳ بستری جدیدترینبه گزارش خبرنگار ایمنا، روابط عادی دانشکده علوم پزشکی استان همدان آمار مبتلایان تحت تأثیر کرونا در داخل ۲۴ ساعت قبلی منتهی به همانطور که صحبت می کنیم _ دوشنبه، {پنجم} اردیبهشت‌ماه_ را به رئوس مطالب {زیر} معرفی شد:

در داخل ۲۴ ساعت قبلی ۴۳ در وضعیت ضعیف سلامتی سازنده جدیدترین بستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپایی تحت تأثیر کرونا در داخل استان همدان گزارش شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی مورد جدیدترین به همین دلیل فوت در داخل استان همدان پرونده شده است.

انواع مبتلایان بستری در داخل فاز مراقبت‌های ویژه ۱۴ نفر است. مجموع مبتلایان شناخته شده است ۱۴۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۶ نفر {بوده است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۷۷ در وضعیت ضعیف سلامتی بستری نیز تقویت پیدا کرده‌اند.

تا به امروز میزان واکسن تزریق شده در داخل دوز اول 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۴۲، دوز دوم 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۵ را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوز {سوم} ۵۷۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۰۷ دوز {بوده است}.

مجموع واکسن‌های تزریقی {در این} استان سه میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۷۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۳۴ دوز است.