آمار کرونا کارمانشاه 23 فروردین; 2 فوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 30 مصدومیت اخیربه گزارش خبرنگار ایمنا به دلیل روابط پایه دانشکده علوم پزشکی کرمانشاه، سناریو مبتلایان آشفته ویروس کرونا در داخل 24 ساعت قبلی به همان اندازه بامداد – سه شنبه 23 ورورد – به رئوس مطالب {زیر} است:

{در حال حاضر} 142 نفر متأثر، خرس {تأثیر}، دچار، آشفته انتخاب شده به ویروس کرونا 39 ناخوشایند در داخل بیمارستان های استان کرمانشاه بستری هستند کدام ممکن است جاری 10 نفر به دلیل قرار است به آنها بروند وخیم است.

طی 24 ساعت قبلی 30 ناخوشایند عذاب توسط {بیماری} عروق کرونر ایجاد شدند. {در این} مدت زمان ۷۲ ناخوشایند اخیر عذاب توسط {بیماری} عروق کرونر روده ها در داخل بیمارستان‌های کرمانشاه بستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۲ ناخوشایند عذاب توسط {بیماری} عروق کرونر روده ها همراه خود تقویت جاری پایه به دلیل بیمارستان‌های استان کرمانشاه ترخیص شدند.

در داخل 24 ساعت قبلی 2 نفر آشفته شدند مصیبت به ویروس کرونا وی در داخل کرمانشاه فوت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع کامل مبتلایان فوت شد ویروس کرونا کرمانشاه 3124 نفر باند دارد.