آمار کرونا کرمانشاه {هشتم} اردیبهشت؛ با بیرون فوتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱ ابتلای جدیدترینبه گزارش خبرنگار ایمنا، روابط پایه دانشکده علوم پزشکی استان کرمانشاه وضعیت امور آمار مبتلایان رنج بردن از کرونا را در داخل ۲۴ ساعت قبلی منتهی به صبح _ پنجشنبه {هشتم} اردیبهشت‌ماه_ به رئوس مطالب {زیر} معرفی شد:

{در حال حاضر} ۸۷ نفر مبتلای قطعی به کرونا در داخل بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری هستند کدام ممکن است به همین دلیل این انواع ۳۳ در وضعیت ضعیف سلامتی در داخل فاز مراقبت‌های ویژه بستری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت در وضعیت ضعیف سلامتی جاری وخیم دارند.

در داخل ۲۴ ساعت قبلی ۲۱ در وضعیت ضعیف سلامتی رنج بردن از کرونا ایجاد شد؛ {در این} {بازه زمانی}، ۳۹ در وضعیت ضعیف سلامتی جدیدترین همراه خود {علائم} {بیماری} کرونا در داخل بیمارستان‌های کرمانشاه بستری شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۹ در وضعیت ضعیف سلامتی دارای {علائم} کرونا همراه خود خوب شدن جاری پایه به همین دلیل بیمارستان‌های مرحله استان کرمانشاه ترخیص شده‌اند.

در کل ۲۴ ساعت قبلی، فوت هیچ {بیماری} بر تأثیر ابتلاء به کرونا در داخل کرمانشاه گزارش نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان‌باختگان مبتلایان رنج بردن از کرونا در داخل کرمانشاه روی شمار سه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳۵ نفر چسبیده ماند.