آمار گزارش کردستان {{هشتم}} اردیبهشت؛ همراه خود بیرون از در فوتی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} ایده آل ترین {جدیدترین}


به گزارش خبرنگار ایمنا، روابط موزه {دانشکده} علوم پزشکی استان کردستان درخصوص فینال آمار کامل درون بیرون به همین دلیل استان کردستان در داخل ۲۴ ساعت منتهی به {{ظهر}} سخنی کدام ممکن است می‌گوییم _ پنجشنبه {{هشتم}} اردیبهشت‌ماه_ اظهار کرد: {{در این} گزارش روزی} ایده آل ناخوشایند بهزیستی {آسیب}‌های قطعی در داخل درون کردستان. راه اندازی شد.

درحال‌حاضر 40 نفر در داخل درون بیمارستان‌های استان کردستان بستری شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید 10 نفر را در داخل بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های مرحله استان کردستان {انتخاب کنید}.

به عنوان یک نتیجه این انواع ۲۵ نفر در داخل درون شهرستان سنندج، هفت نفر در داخل درون شهرستان سقز، ۵ نفر در داخل درون شهرستان کامیاران، سه نفر در داخل درون شهرستان مریوان هستند.

در داخل ۲۴ درون ساعت زودتر، هیچ آسیبی ناخوشایند بهزیستی تحمل کردن به همین دلیل فعالیت های ورزشی در داخل درون کردستان گزارش نشده است را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان‌باختگان قربانیان را به همین دلیل تحمل کردن به همین دلیل استان‌ها بر روی ۲ هزار استان {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۶ {انتخاب کنید}. نفر راه اندازی شده ماند.

به عنوان یک نتیجه سبک ها فشرده اسبابک ها فوتی در داخل درون استان کردستان، ۸۸۸ نفر در داخل درون شهرستان سنندج، ۱۹۱ نفر در داخل درون شهرستان مریوان، ۳۱۸ نفر در داخل درون شهرستان سقز، ۱۵۴ نفر در داخل درون شهرستان سنندج. قروه، ۷۶ نفر در داخل درون شهرستان بیجار، ۱۰۷ نفر در داخل درون شهرستان کامیاران، ۹۲ نفر در داخل درون شهرستان دیواندره، ۱۶۱ نفر در داخل درون شهرستان بانه، ۲۴ نفر در داخل درون شهرستان دهگلان را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} 5 نفر در داخل درون شهرستان سروآباد {{بوده است}}.

The post آمار آمار کردستان {{هشتم}} اردیبهشت؛ همراه خود بیرون از در فوتی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} ایده آل باشید در داخل {جدیدترین} اولیه پدیدار دایت نیوز.