احتمالات ابتلا به اوتیسم در داخل کودکانی کدام ممکن است به همین دلیل پیرمردها بهتر متولد می شوند، 50 شانس معمولاًاحتمالات ابتلا به اوتیسم در داخل کودکانی کدام ممکن است به همین دلیل پیرمردها بهتر متولد می شوند، 50 شانس معمولاً