اصل برگزاری کرسی آزاد اندیشی یعنی ارتباط و فرصت های برابرسید حسن موسویچلک وی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: مدت زیادی از تاسیس کرسی های آزاد اندیشی می گذرد، بنابراین در مواردی باید علت عدم اعتماد به این کرسی ها را بررسی کرد، شاید به دلیل عدم استقبال از آن ها. چنین نیست. معنای واقعی کرسی های آزاداندیشی

وی افزود: کرسی آزاد اندیشی به مردم اجازه می دهد بدون ترس حرف بزنند و همه مردم یک تریبون دارند، بنابراین باید بستری فراهم شود تا همه افراد با هر قشری به این صندلی ها ایمان بیاورند.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه افراد در کرسی های آزاد اندیشی نباید مورد سرزنش قرار گیرند و باید آزادی بیان داشته باشند، گفت: اصل برگزاری کرسی آزاد اندیشی، ایجاد بیان و ایجاد برابری است. مکان و فرصت

او گفت که عدم اعتماد به کرسی های لیبرال می تواند یکی از دلایل باشد عدم مشارکت همه مردم در این کرسی ها هستند، ادامه داد: در کرسی های آزاد اندیشی باید یافته ها، انتقادات، مطالبات و نظرات آزادانه بیان شود.

موسویچلک وی با اشاره به اینکه ارتباطات به خودی خود جواب نمی دهد، افزود: ارتباط باید هدفمند باشد، اعتماد مردم به صندلی های آزاد اندیشی بسیار سخت است و اعتمادسازی زمان بر است.

وی افزود: کرسی های آزاداندیشی باید فضای آزاد برای بیان باشد، بنابراین باید در محیط این کرسی ها و اساسنامه آن تجدید نظر شود. تجربه نشان می دهد که نخبگان منتقد، بی طرف و ایدئولوژیک به راحتی به این کرسی ها اعتماد نمی کنند و این اعتماد به مرور زمان به دست می آید.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر لزوم افزایش توانایی نقد و شنیدن انتقاد در نوجوانان و جوانان، خاطرنشان کرد: تا زمانی که این توانایی ایجاد نشود، جلب اعتماد مشکل خواهد بود.