اعضای کمیسیون امنیت ملی از سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی بازدید کردندابوالفضل عمو یا دایی در گفتگو وجود دارد با خبرنگار ایمنا در باره در بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی، گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی شورای اسلامی از سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی بازدید کردند. دیروز و با دستاوردها آشنا شد. این سازمان “سپند» سازمانی نوآور با اقدامات ابتکاری، دانشمند شهید دکتر فخریزدا نقش بسزایی دارد. پیش بینی خیلی شجاع بود.

وی ادامه داد: در این بازدید مسئولان سازمان تحقیقات و نوآوری دفاعی به معرفی فعالیت ها و دستاوردهای این سازمان و برنامه های آتی پرداختند. مجموعه “سپند«در حوزه های مختلف با یک رویکرد آینده نگر و مراحل آینده نگر مقابل جبهه را توسعه داد و توانست بر حوزه های دفاعی جدید برای انتقال ایده به فناوری و از فناوری به فناوری تمرکز کند تولید – محصول چرخاندن

عمو یا دایی وی همچنین توضیح داد: جزئیات فعالیت ادارات مختلف در این بازدیدسپند«ضرورت این مجموعه و تعامل و همکاری مجلس مطرح شد. واقعیت این است که مجلس از رویکرد تقویت توانمندی های کشور به ویژه در حوزه فناوری است. پشتیبانی دفاعی برای جمهوری اسلامی جنبه بازدارندگی دارد. این را به جلو هل دهید جهت و به جلو حرکت کنید.سپندممکن است این دلیل باشد سرریز دانش به سایر نقاط کشور.