افتتاح نمایشگاه هفدهمین قرآن را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید عترت اصفهان را {انتخاب کنید}


هفدهمین نمایشگاه قرآن را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} عترت اصفهان امروز_پنجم فروردین ماه_افتتاح شد. این نمایشگاه در نتیجه ۵ تا ۱۰ اردیبهشت ماه در داخل درون محل فقطً نمایشگاه های دور جهان، اصفهان برپا بود، احتمالا.

The post افتتاح نمایشگاه هفدهمین قرآن را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} عترت اصفهان اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.