افزایش سطح شهرداری فرصتی برای ارائه خدمات به شهروندان استیوسف مقروری با اشاره به ارتقای شهرداری بجنورد از ساعت 10 به 11 گفت: با ارتقای صنف، شهرداری بودجه بیشتری خواهد داشت که این امکان را فراهم می کند. اجرای پروژه های عمرانی میکند. امیدواریم این اتفاق مثبت موجب توسعه بیشتر بجنورد و توسعه شهرستان شود.

وی با اشاره به معیارهای تشویق شهرداری ها ادامه داد: شاخص های مهمی مانند جمعیت، میانگین. منها کردن بودجه، موقعیت جغرافیایی و اهمیت سیاسی و اجتماعی شهرها قسمتی از مهم ترین مسائل مربوط به رتبه بندی شهرداری هاست که هر پنج سال یکبار ارزیابی می شود.

عضو هیأت رئیسه شورای عالی استان ها گفت: شهرداری های کشور بر اساس قانون به 12 سطح تقسیم می شوند و بر اساس آن شهر که به سطح یازدهم ارتقا یافته است. قسمتی از کلان شهر ایران محسوب می شود و از مزایای یک کلان شهر برخوردار است.

وی افزود: این ارتقا برای جذب وام های ملی و استانی و افزایش بودجه شهرداری، حمایت قرض الحسنه از پروژه هایی مانند طرح دفع زباله، بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی، تجهیز و بهسازی تجهیزات ساختمانی و آتش نشانی قابل توجه است. نمودار سازمانی شهر