افزایش فعالیت شهروندان در انتخاب شهردارحسین محمد صالحی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا. در باره طرح کمیسیون شوراها انتخاب کنید شهردار گفت: طرح جامع انتخاب کنید شهرداران در کمیسیون شورای شورا مورد بررسی و تایید قرار گرفتند، این طرح خوبی است تا شهرداران به همراه نامزدهای شورای شهر در زمان انتخابات برنامه های خود را ارائه دهند و مشارکت غیرمستقیم مردم را نیز داشته باشند. انتخابات انتخاب کنید نقش دارند.

او این طرح را برای افزایش مشارکت شهروندان اجرا کرد انتخاب کنید مدیران شهر دانستند و افزودند: حتما بودن در زیر گزینه های احتمالی شهرداری آمده است انتخاب کنید اعضای شورای شهر، مدت طولانی برای شورا انتخاب کنید شهردار نباید به کار گرفته شود و افراد منتخب نیز باید صلاحیت لازم برای احراز صلاحیت را داشته باشند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور شوراها شورای اسلامی شهر با اشاره به کلیات این طرح خاطرنشان کرد: طرح پیشنهادی به گونه‌ای ارائه می‌شود که نامزدهای شورای شهر در مراحل ثبت نام، گزینه‌های پیشنهادی خود را برای تصدی پست شهردار ارائه کرده و ارائه خواهند شد. در طول انتخابات نیز افراد باید مدارک خود را ارائه دهند هیئت مدیره تحویل اجرایی برای بررسی و تایید.

محمد صالحی گفت: افرادی که اعضای شورای شهر از مردم هستند انتخاب کنید می توانند یکی از گزینه های پیشنهادی شهرداری را در زمان تشکیل شورا انتخاب کنند انتخاب کنید به این ترتیب شهردار به طور مستقیم توسط مردم انتخاب می شود انتخاب کنید غیرممکن نیست، اما هدف افزایش مشارکت رای دهندگان و همچنین در این فرآیند است انتخاب کنید بار شهردار از دوش دیگر سازمان ها برداشته شده است و باید تمرکزش را روی شورا بگذارد چرا که اگر اعضای شورای شهر و شهردار مثبت کار کنند مردم مشارکت خواهند کرد. انتخاب کنید نقش ایفا کرد