امروز تا اول مهرماه قیمت سکه ایرانیبه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه ایرانی قبل از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. 50 سکه فروخته شده به 686150 ریال رسید.

2. 100 سکه فروخته شده به 1352300 ریال رسید.

3. 150 قطعه سکه فروخته شده به 2,018,450 ریال رسید.

4. 200 سکه فروخته شده به 2,684,600 ریال رسید.

5. سکه 250 فروخته شده به 3,350,750 ریال رسید.

6. سکه 300 فروخته شده به 4,016,900 ریال رسید.

7. سکه 400 فروخته شده به 5349200 ریال رسید.

8. سکه 500 فروخته شده به 6681500 ریال رسید.

9. یک گرم سکه فارسی به 13343000 ریال رسید.

10. سکه 1.5 گرمی پارسی به 20004500 ریال رسید.

11. سکه دو گرمی فارسی به 26666000 ریال رسید.