امروز تا 21 تیرماه قیمت سکه ایرانیبه گزارش خبرنگار ایمنا، قیمت انواع سکه ایرانی پیش از معاملات امروز به شرح زیر است:

1. سکه 50 فروش به 748 هزار و 600 ریال رسید.

2. 100 سکه فروخته شده به یک میلیون و 477 هزار و 200 ریال رسید.

3. 150 قطعه سکه فروخته شده به 2205800 ریال رسید.

4. 200 سکه فروخته شده به 2,934,400 ریال رسید.

5. سکه 250 فروخته شده به 3663000 ریال رسید.

6. سکه 300 فروخته شده به 4,391,600 ریال رسید.

7. سکه 400 فروخته شده به 5,848,800 ریال رسید.

8. سکه 500 سوتی به 7306000 ریال رسید.

9. یک گرم سکه فارسی به 14592000 ریال رسید.

10. سکه 1.5 گرمی پارس به 21878000 ریال رسید.

11. سکه دو گرمی فارسی به 29164000 ریال رسید.