اگر اسناد تحت تأثیر کووید-19 شوند، در داخل همین جا چه اتفاقی می‌افتداگر اسناد تحت تأثیر کووید-19 شوند، در داخل همین جا چه اتفاقی می‌افتد