ایجاد مراکز کوثر یکی از مهمترین اقدامات شهرداری تهران بودبه گزارش خبرنگار ایمنا، زهرا شمسه سان امروز – 10 آبان – یکشنبه در حاشیه بازدید از مراکز کوثر مناطق 1 و 14 شهرداری تهران با بیان اینکه مدیریت شهری بیش از ده سال است که اقداماتی را در دستور کار قرار داده است، گفت: حوزه توانمندسازی زنان سرپرست خانوار راه اندازی مراکز کوثر به عنوان زیرساختی برای اشتغال سرپرستان خانوار از مهمترین اقدامات شهرداری تهران بود.

وی ادامه داد: مراکز کوثر باید نقش فعالی در بهبود وضعیت کلی، گروه هدف و ظرفیت اعضای وابسته داشته باشند، نه اینکه محدود به حوزه اشتغال باشند، این مراکز باید به بسترهای معاملاتی به ویژه آنلاین متصل شوند. افزایش کیفیت محصول در سطح رقابت پذیری.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، سرپرست گروهی از خانوارها که پس از گذراندن دوره ها فرصت ارتقاء به عنوان کارآفرین و مدیر مرکز را پیدا کردند، از همسطح سازی و تفکیک تعدادی از مراکز ویژه بانوان صحبت کرد. ، گفت: این مسئله سرپرست خانوار است باید با اعتقاد به توانمندی زنان همسو شود.

وی تصریح کرد: حساسیت به حقوق و منافع کارکنان مراکز کوثر، اجرای برنامه های تشویقی برای توانمندسازی روانی اجتماعی گنجاندن گروه هدف و فرزندان آنها به ویژه کودکان زیر 18 سال در زنجیره اشتغال خانگی زنان سرپرست خانوار مراکز کوثر از دیگر مواردی بود که در این چارچوب به آن پرداخته شد.

شمس. احسان با اشاره به تقویت نهاد خانواده محور و اصل خانواده گفت: حمایت کمیته اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران برای توسعه کمی و کیفی مراکز ترویجی و سایر زیرساخت های اشتغال ویژه زنان سرپرست خانوار است. .