ایمنا – دوباره امتحان کنیدسقوط، تصادفات رانندگی و آسیب های ورزشی؛ وقتی صحبت از آسیب های نخاعی به میان می آید، این اصطلاحات به ذهن متبادر می شود.

شاید باورش سخت باشد که زمین خوردن باعث آسیب دائمی یا فلج شود. با این حال، زمین خوردن بیش از یک چهارم آسیب های نخاعی را تشکیل می دهد و شایع ترین علت آسیب نخاعی در افراد بالای 65 سال است.