برای احیای اصفهان تشنا/ زاینده رود باید متحد شویممجید نادرالاصلی خبرنگار روزنامه ایمنا گزارش داد که در نشست سران شوراهای اسلامی شهر و بخشداری در مرز زاینده رود، «مشکلات الگوی کشاورزی در اراضی را بررسی کنید. حریم زاینده رود، مدیریت مصرف منابع آب و بهره وری کشاورزی و جریان مستمر توسط کمیسیون ویژه آب و اراضی پست زاینده رود» شورای اسلامی شهر گفت: اصفهان امروز تشنه است و سیاسی است نه مسئله و مشکل.

وی با تاکید بر اینکه نقش شوراهای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم در مجالس شهری بسیار مهم است، گفت: اگر زاینده رود زنده است برای همه باشد، اگر آب نیست برای همه نباشد. حق مردم بر آب

رئیس کمیسیون ویژه آب و مناطق کم برخوردار شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: نشاط زاینده رود نباید خاموش شود، در این راستا شورای اسلامی شهر اصفهان در یک سال گذشته اقدامات خوبی انجام داده است. مطابق با مدیریت منطقه در منطقه آب زاینده رود و جریان مستمر آن.

وی خاطرنشان کرد: جریان زاینده رود از سراب به پایاب مهم است و ما به تمام شهرهای ساحلی زاینده رود به یک چشم نگاه می کنیم، بنابراین منطقی، اصولی و مطالبه گر داشتن در میدان آبی زاینده رود.

نادرالاصلی افزود: برای تحقق خواسته های بحق، عرفی و قانونی خود در منطقه زاینده رود نیازمند وحدت و همفکری هستیم، بنابراین باید در این زمینه رایزنی کنیم تا به یک راه حل مدون و هماهنگ برسیم.

وی افزود: تغییر ترتیب کشت در منطقه ضروری است، البته جمعیت منطقه اصفهان یک آمار است. قسمتی از مناطقی هستند که آب شرب کم مصرف دارند، اما باید اقداماتی را برای اصلاح روندهای غلط گذشته در زمینه توسعه کشاورزی و صنعتی در منطقه انجام دهیم.