بهبود پروازهای هفتگی هما به فرودگاه سهند مراغهبا توجه به تامین خواستن ساکنان ساکن در داخل استان آذربایجان ژاپنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های همجوار، به دلیل 23 فروردین ماه امسال انواع پروازهای هفتگی فرودگاه سهند مراغه به دلیل عالی پرواز به 2 پرواز در داخل هفته افزایش خواهد یافت به همان اندازه پاسخگوی خواستن ساکنان باشد یا نباشد. . ساکن در داخل استان آذربایجان ژاپنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های همجوار.

پروازهای تهران به مراغه {هر} سه شنبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمعه به دلیل تهران به فرودگاه سهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت مشارکت در می تواند باشد.

بر مقدمه این خبر، این پرواز روز سه شنبه ساعت 11:35 به دلیل فرودگاه مهرآباد به شماره 3385 پرواز را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت 13:15 در داخل فرودگاه سهند مراغه به پایین خواهد نشست.

پرواز مسافرت در داخل یکسان روز به شماره پرواز 3384 ساعت 13:50 به دلیل فرودگاه سهند اعتصاب می کند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت 15:30 در داخل فرودگاه مهرآباد به پایین می نشیند.

پروازهای روز جمعه ساعت 11:10 همراه خود شماره پرواز 3385 فرودگاه مهرآباد را انصراف را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت 12:50 وارد فرودگاه سهند می شوند.

پرواز بازگشت همراه خود شماره پرواز 3384 ساعت 13:35 فرودگاه سهند را انصراف می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت 15:15 وارد فرودگاه مهرآباد می تواند باشد.

پیش به دلیل این نمایندگی هواپیمای پرواز ایرانی «هما» شنبه {هر} هفته به دلیل تهران به مراغه پرواز می کرد.