«بی‌{مادر}» پروانه گرفت – ایمنابه گزارش خبرنگار ایمنا، شورای پروانه واحد نمایش بصری‌های سینمایی همراه خود صدور پروانه {نمایش} 4 تصاویر حرکتی موافقت کرد.

شورای پروانه واحد نمایش بصری‌های سینمایی در داخل مونتاژ فعلی همراه خود صدور پروانه {نمایش} برای تصاویر حرکتی‌های «لیپار» به تولید‌کنندگی سعید خانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی حسین ریگی، «شیرجه عظیم» به تولید‌کنندگی محمدرضا شفیعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی کریم لک‌زاده، «نمور» به تولید‌کنندگی سیدیاسر جعفری را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی داوود بی دل را انتخاب کنید و انتخاب کنید «بی‌{مادر}» به تولید‌کنندگی محمدرضا مصباح را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگردانی سیدمرتضی فاطمی موافقت کرد.