تأثیر تشکل های توده ای در اداره امورخبرنگار ایمنا سید احمد علوی می نویسد امروز – 31 مرداد – یکشنبه – در آغاز هشتاد و پنجمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران در یادداشت خود خواستار تغییر قوانین مدیریت شهری و واگذاری مدیریت شهری به سازمان ها شد. ، با اشاره به سازمان های مردم نهاد و گروه های جهادی و روز جهانیان جوان و روز خدمات تشکل ها، سمن ها، تشکل ها و گروه های جهادی، گفت: قوانین مدیریت شهری و حاکمیت شهری مربوط به زمانی است که دولت و خود دولت ها هستند. مسئولیت مدیریت شهری را بر عهده داشتند.

وی ادامه داد: با گسترش شهرها، دولت ها دیگر نتوانستند شهر را کنترل کنند و شهروندان دست به تغییر قوانین به نفع مدیریت شهری زدند.

رئیس کمیته مشارکت های اجتماعی با اشاره به اینکه در ایران اینگونه نیست، گفت: اصلاح این قوانین برای تحقق فهرست گام دوم مقام معظم رهبری و بیانات مدیریت میانی ضروری است. حضور گروه های جهادی و سازمان های مردم نهاد در شهر در ارائه خدمات موثر است و قوانین حاکمیت شهری در ایران به گونه ای است که گروه ها و سمن های جهادی اداره امور را بر عهده نمی گیرند.

وی تصریح کرد: این مفاد قرارداد است. الان می خواهند قانون اقتصادی و مسائل مالیاتی کار را به سمن ها و گروه های جهادی بسپارند، اگر سمن ها و گروه های جهادی این چیزها را داشته باشند، شرکت می کنند و دیگر سمن ها و گروه های جهادی نیستند. شورای شهر نیاز به تصویب لایحه اصلاح قوانین از سوی شورای شهر دارد، البته برخی قوانین باید خارج از شوراها و در مجلس تغییر کند.

علوی بیان کرد: بحران کرونا نشان داده است که تشکل های مردمی کمک بزرگی به دولت و اداره امور هستند، بنابراین با توجه به گذر از این بحران، اکنون زمان برنامه ریزی برای استفاده از فرصت های این تشکل ها فرا رسیده است. جوانان مشتاق باید انجام بشه