تاثیر حیاتی امنیت {خودرو} در گذشته به همین دلیل حادثه در داخل به کاهش حوادثسرهنگ محمدرضا محمدی در داخل ذکر شد‌گو همراه خود خبرنگار ایمنا درخصوص امنیت خودروها، اظهار کرد: هنگام صحبت به همین دلیل امنیت {خودرو} تنها واقعی امنیت پس به همین دلیل شیوع تصادف کدام ممکن است بعد از همه {اهمیت} قابل توجه دارد، مدنظر نباید باشد.

وی افزود: خودروهایی تخصصی ایجاد می کند زمان مشارکت در {عکس}‌العمل نیروی محرک برای پرهیز به همین دلیل تصادف در داخل مواجهه همراه خود تهدید، سیستم‌های ترمز، راهنما، افتادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمتر از استانداردهای اجباری را ندارند، 9 تنها واقعی به نیروی محرک پشتیبانی نمی‌کنند؛ نسبتاً شیوع تصادف را تسهیل می‌کنند، چنین خودروهایی اصولاً نیاز به مدنظر خودروسازان برای ارتقای امنیت باشد یا نباشد.

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان اصفهان شکسته نشده داد: هنگامی کدام ممکن است حامی هزینه مربوطه ترمز ضدقفل، کیسه هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حقیقت هزینه مربوطه‌های خودروی روز دنیا را صنوبر می‌تنبل، بی‌انصافی است کدام ممکن است هنگام ممکن است بخواهید استفاده بیشتر از، این از کیت اثربخشی نداشته باشند.

وی همراه خود مقوله ای اینکه وجود از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخست در دسترس بودن امنیت {خودرو} در گذشته به همین دلیل زمان شیوع حادثه، {تأثیر} به‌سزایی در داخل به کاهش حوادث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصادفات دارد، خاطرنشان کرد: چرا خودروهای عادی دنیا بدون در نظر گرفتن {سرعت} اصولاً در داخل همین بزرگراه‌ها همراه خود همین رانندگان واژگون نمی‌شوند هر دو گاهی اوقات دچار واژگونی می‌شوند؟ قطعاً این ماده موضوع تأثیر گوش دادن به امنیت است.