تاکید مدیریت شهری اصفهان بر اجرای سیستم HSE در شهرداریبه گزارش خبرنگار ایمنا، سعید ابراهیمی در همایش آموزشی HSE و تجلیل از پیمانکاران HSE سازمان قطار شهری گفت: HSE علمی است که در رابطه با حفاظت و صیانت از نیروی کار و سرمایه برای پیشگیری از حوادث کار می کند و مسئولیتی بر آن تحمیل می شود. مدیران.کارشناسان ارشد و مرتبط.

وی ادامه داد: شهرداری اصفهان نیز در راستای حفظ سرمایه انسانی به موضوع HSE توجه ویژه دارد.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان به بیان اقدامات شهرداری در این زمینه پرداخت و گفت: تشکیل کارگروه تعالی سازمانی HSE متشکل از 30 نفر از کارشناسان ادارات و سازمان های شهری، انتقال آموزش عملی. برگزاری جلسات تعریف و اجرای پروژه ایجاد سیستم HSE در شهرداری اصفهان و همچنین برگزاری جلسات توجیهی با اعضای شوراهای اسلامی شهر و پانزده استان، جلسات تحلیل حوادث و مدیران شهری و کارشناسان برگزاری دوره های آموزشی از جمله این جلسات است. اقدامات شهرداری اصفهان در این زمینه.

ابراهیمی گفت: اگر به آمارهای به دست آمده در خصوص حوادث خسارت نگاه کنیم، مجروح مرگ شهروندان و کارکنان، روند افزایشی این نوع حوادث و از سوی دیگر میزان قرارداد بیمه کامل شهروندان نگران کننده است، لذا مدیریت شهری اهمیت ویژه ای برای اعمال این قوانین قائل است. اصول HSE