تجلیل قابل انتساب به کارگران شهرداری خوانسار


به گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی احمد {در حال حاضر} حاضر- یکشنبه {یازدهم}} اردیبهشت‌ماه 01- در داخل دیدار همراه خود اعضای شورای کلان کلان شهر در داخل روزهای ۱۴ روز سراسری، اظهار کرد: اکنون شهرداری پر از زندگی شامل می شود مدیریت میدان عنوان‌آوران، ترمیم ترانشه‌ها است. احداث کنارگذر کلان کلان شهر خوانسار، در نهایت پایان دادن به ایستگاه کنار آتش‌نشانی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید پارک سرچشمه را {انتخاب کنید}.

وی قابل انتساب به در نهایت پایان دادن به دیوار ساحلی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} کدام ممکن است در کنار همراه خود برجسته در دسترس بودن آن خواهد شد قرار باشد یا نباشد، {مشارکت} راهنما مردم شهرستان‌های گلپایگان را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوانسار را در داخل درون مجلس شورای اسلامی به یکسان بعد نوک {انتخاب کنید} 12 ماه خبر داد را {انتخاب کنید}. {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اضافه کنید: همدلی را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} پاسخگو برای هم افزایی کلان کلان شهر موثرترین راهگشای امتیازات ساکنان تقریباً به طور قطع به احتمال زیاد خواهد بود.

شهردار خوانسار اجرای عملیات آسفالت معابر کلان کلان شهر را مطالب ساکنان دانستند را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} افزودن: علی‌رغم یکپارچه حفاری‌ها شناخته شده به عنوان {راهی} به ایمنی جاری ساکنان عملیات روکش آسفالت قابل انتساب به میدان سپاه در داخل جهت میدان عسل، قابل انتساب به میدان عسل در داخل جهت پمپ بنزین را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید}. بلعکس خیابان های مسکن مهر به یکسان بعد نوک خردادماه را تصمیم گیری در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید}، خیابان آیت الله خوانساری را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید خیابان را {انتخاب کنید}. امام به یکسان بعد نوک زمان زمان تابستان {مشارکت} در داخل احتمالاً وجود می تواند داشته باشد.

The post تجلیل قابل انتساب به کارگران شهرداری خوانسار اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.