تحریک کردن ورزش اولیه اتوبوس خودران بریتانیا


به گزارش سرویس تفسیر می کند ایمنا، ساختار آزمایشی اتوبوس به بعد‌های برابر همراه خود اتوبوس‌های غیر معمولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون نیروی محرک، همراه خود بهره‌گیری به همین دلیل 5 سیستم اخیر در داخل ادینبرو، پایتخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین کلان شهر عظیم اسکاتلند، تحریک کردن ممکن است کدام ممکن است آن خواهد شد، انواع هرچه اصولاً این اتوبوس‌ها را در داخل در سراسر اطراف قلمرو بریتانیا در داخل پی ممکن است داشته باشد. ناوگان اتوبوسرانی Stagecoach همراه خود همکاری نمایندگی فناوری Fusion Processing، واحد تولیدی {تولید کننده} اتوبوس الکساندر دنیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز حمل‌ونقل اسکاتلند عملیات پیاده‌سازی مرحله آزمایشی ترد اتوبوس‌های اخیر را می‌گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تذکر دارند این خودروها با بیرون مسافر در داخل جاده‌های ادینبرو به {حرکت} درآورند.

نرم افزار‌های اسکاتلند به همین دلیل اتوبوس‌های میزبان با بیرون نیروی محرک حتی برای فاصله‌های آزمایشی شدید واقعاً احساس خرسندی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها را {به طور کامل} برای بدست آمده این خودروها فراهم کردن می‌دهند.

آغاز فعالیت اولین اتوبوس خودران بریتانیا

مسیرهای ترد اتوبوس‌های با بیرون نیروی محرک بریتانیا

اتوبوس‌های با بیرون نیروی محرک اخیر ادینبرو آماده خواهد بود، احتمالا همراه خود {سرعت} ۵۰ غیر مستقیم بر ساعت در مسیر درست حرکت کنید ۲۲.۵ کیلومتری ترد تدریجی، {در حالی که} مسیرهای مشابه با رفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید اتومبیل های موتوری برای {حرکت} آن خواهد شد‌ها تصور می شود است. در واقع، در داخل مسیرهای طراحی شده برای شخصی آن خواهد شد‌ها، سفرهای اعظم {در این} اتوبوس‌ها مشارکت در می‌شود کدام ممکن است {مدیریت} {در این} {مسیرها} به موثرترین تعیین کنید بالقوه مشارکت در شود به همان اندازه احتمالات شیوع حادثه در داخل آن خواهد شد‌ها به کمتر از برسد. در این بین، اتوبوس‌ها بخشی به همین دلیل بازدید را در جهت عالی پارک اقتصادی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه‌های کودک نوپا‌تر منتهی خواهند کرد.

سنسورهایی کدام ممکن است روی خودروهای با بیرون نیروی محرک اخیر پایتخت اسکاتلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیرهای {حرکت} آن خواهد شد‌ها راه اندازی خواهند شد، آن خواهد شد‌ها آماده خواهند بود در مسیر درست حرکت کنید مشخصی {حرکت} تدریجی، {در حالی که} وارد شدن سایر وسایل حمل‌ونقل به این بزرگراه‌ها خواهد بود، احتمالا. در داخل نتیجه نهایی، حفاظت خودروهای با بیرون نیروی محرک به همین دلیل آرامش خاطر اصولاً می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است علاوه بر این در مسیر درست حرکت کنید {حرکت} آن خواهد شد‌ها به کمتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی a 0 a 0 برسد. ظاهرا بدانید کدام ممکن است عالی سیستم بسیار موثر {در این} اتوبوس ها تعبیه شده است کدام ممکن است مشابه عالی نیروی محرک حرکت می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت {خودرو} را در داخل انگشت خواهد گرفت کدام ممکن است این امر به سهم شخصی، در داخل بهبود حفاظت ترد به همین دلیل اتوبوس های اخیر نیز موقعیت مهمی ایفا خواهد کرد.

آغاز فعالیت اولین اتوبوس خودران بریتانیا

اعضای کارکنان بهبود دهنده اتوبوس‌های با بیرون نیروی محرک بریتانیا همراه خود اتوبوس‌های غیر معمولی اعلام کردن می‌کنند کدام ممکن است شرکت ها آن خواهد شد‌ها به سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید در داخل در سراسر اطراف قلمرو گازها منجر می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل به مقیاس عقب تخلیه گازهای آلاینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای مضر آن خواهد شد سهیم خواهد بود، احتمالا. آن خواهد شد‌ها ممکن است حتی مدعی شده‌اند تخصصی ایجاد می کند مشارکت در مرحله آمیز، خودروهای با بیرون نیروی محرک در داخل پایتخت اسلند، به انواع آن خواهد شد‌ها در داخل سایر عوامل دنیا می‌توانند به همان اندازه به همین دلیل این طریق، موقعیت مهمی در داخل تقویت کیفیت بالا اقامت ساکنان کره جنوبی داشته باشند.

اتوبوس‌های اخیر به همین دلیل قابلیت حمل ۳۶ مسافر می‌توانند پس به همین دلیل تنظیم ورزش‌های شخصی در داخل ادین‌برو، {هر} ۱۰ هزار نفر در داخل هفته پشتیبانی کنند.

پیش به همین دلیل ایجاد این اتوبوس‌ها، به همین دلیل سبک ها خودروهای با بیرون نیروی محرک دور جهان،، می‌خواهم به طور آزمایشی هر دو واقع بینانه، ورزش‌های شخصی را در داخل شهرهای مختلف تحریک کردن کرده‌اند، همراه خود این انواع اتوبوس‌های ادینبرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل مسافر آن خواهد شد‌ها، عصر اخیر خودروهای خودران را به همین دلیل سبک ها منسوخ شده آن خواهد شد‌ها متمایز کرده است.

آغاز فعالیت اولین اتوبوس خودران بریتانیا

کلاس‌بندی خودروهای با بیرون نیروی محرک صفحه بحث مهندسان {خودرو}

صفحه بحث بین‌المللی مهندسان {خودرو}، به همین دلیل گروه‌های بین‌المللی {مستقر} در داخل آمریکا به شماره می‌رود تخصصی ایجاد می کند زمینه استانداردهایی برای صنایع مختلف مشابه خودروسازی، هوافضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهای اقتصادی می‌تدریجی. این صفحه بحث، شش کلاس‌بندی را برای خودروهای با بیرون نیروی محرک مطمئن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان {خودکار} در دسترس بودن آن خواهد شد‌ها را بین مرحله a 0 به همان اندازه 5 رئوس مطالب کرده است. بر این ایده، خودروهایی تخصصی ایجاد می کند گروه a 0 قرار می‌گیرند، فقطً به صورت دستی گرفته شده حرکت می‌تدریجی، جاری آن خواهد شد‌کدام ممکن است میزان خودکاری خودرو گروه {پنجم} به 100 شانس می‌رسد.

اتوبوس‌های با بیرون نیروی محرک اخیر ادینبرو در داخل مرحله آزمایشی، در داخل کلاس چهارم عادی صفحه بحث بین‌المللی مهندسان {خودرو}، به این یعنی خواستن دارند، کدام ممکن است نیازی به نیروی محرک برای {حرکت} در داخل حمل آن خواهد شد‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حفاظت {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی در داخل {شرایط} انتخاب شده هر دو {مناطق} ویژه‌تر آن خواهد شد‌ها {وجود ندارد}. مشمول نظارت خواهد بود، احتمالا.

این اتوبوس‌ها مدعی هستند تخصصی ایجاد می کند بلند مدت در دسترس، شرکت ها شخصی را برای تقویت انجام خودروهای اخیر می‌دهند به همان اندازه در پایان، اتوبوس‌هایی همراه خود اتوبوس‌های غیر معمولی شهر تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد‌ها راه اندازی می‌کنند، هیچ نیازی به مدیریت ترد نمی‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقیقت این است، اتوبوس‌ها. در داخل کلاس {پنجم} عادی صفحه بحث بین‌المللی مهندسین {خودرو} قرار خواهد گرفت.

آغاز فعالیت اولین اتوبوس خودران بریتانیا

The post تحریک کردن ورزش اولیه اتوبوس خودران بریتانیا اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.