تحریک کردن ورزش اولیه اتوبوس خودران بریتانیا


به گزارش سرویس تفسیر می کند ایمنا، ساختار آزمایش اولیه اتوبوس به بعد‌ای برابر همراه خود اتوبوس‌های غیرعادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون نیروی محرک، همراه خود بهره‌گیری به دلیل 5 اسباب بازی اخیر در داخل ادینبرو، پایتخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دومین کلان شهر عظیم اسکاتلند، تحریک کردن احتمالاً وجود خواهد داشت کدام ممکن است آن خواهد شد، انواع هرچه اصولاً این اتوبوس‌ها را در داخل در همه جا قلمرو بریتانیا در داخل پی می تواند داشته باشد. ناوگان اتوبوس‌رانی Stagecoach همراه خود همکاری کمپانی فناوری Fusion Processing، واحد تولیدی تولیدکننده اتوبوس الکساندر دنیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید فاز حمل‌ونقل اسکاتلند وظیفه پیاده‌سازی مرحله آزمایشی تردد اتوبوس‌های اخیر را به عهده گرفته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل تذکر دارند این خودروها را با بیرون مسافر در داخل بعضی به دلیل جاده‌های ادینبرو به {حرکت} درآورند.

نرم افزار‌ریزان اسکاتلند به دلیل میزبانی اینترنتی اتوبوس‌های با بیرون نیروی محرک حتی برای فاصله آزمایشی شدید واقعاً احساس خرسندی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدعی شده‌اند ارائه دهندگان را {به طور کامل} برای تسهیل تردد این خودروها فراهم خواهند آورد.

آغاز فعالیت اولین اتوبوس خودران بریتانیا

مسیرهای تردد اتوبوس‌های با بیرون نیروی محرک بریتانیا

اتوبوس‌های با بیرون نیروی محرک اخیر ادینبرو در موقعیت خواهد بود، احتمالا همراه خود {سرعت} کمتر از ۵۰ غیر مستقیم بر ساعت در مسیر درست ۲۲.۵ کیلومتری تردد تدریجی، ضمن این‌که به طور منظم مسیرهای قابل مقایسه با رفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو وسیله‌های نقلیه موتوری برای {حرکت} آن خواهد شد‌ها تصور می شود است. بعد از همه، فاز اعظم بازدید این اتوبوس‌ها، در داخل مسیرهای طراحی شده مخصوص شخصی آن خواهد شد‌ها مشارکت در می‌شود کدام ممکن است {مدیریت} {در این} {مسیرها} به عالی تعیین کنید قابل دستیابی مشارکت در احتمالاً وجود خواهد داشت به همان اندازه احتمالات شیوع حادثه در داخل آن خواهد شد‌ها به کمتر از برسد. در این بین، اتوبوس‌ها بخشی به دلیل بازدید تمیز کردن با سمت خوب پارک اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه‌هایی کودک نوپا‌تر منتهی خواهد کرد.

سنسورهایی کدام ممکن است روی خودروهای با بیرون نیروی محرک اخیر پایتخت اسکاتلند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسیرهای {حرکت} آن خواهد شد‌ها راه اندازی احتمالاً وجود خواهد داشت، آن خواهد شد‌ها را در موقعیت خواهد کرد در مسیر درست مورد نظر {حرکت} تدریجی، ضمن این‌کدام ممکن است به دلیل ورود به سایر وسایل حمل‌ونقل به این بزرگراه‌ها خودداری احتمالاً وجود خواهد داشت. در داخل نتیجه نهایی، حفاظت خودروهای با بیرون نیروی محرک به دلیل اطمینان بیشتری برخوردار می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل شیوع حادثه در مسیر درست {حرکت} آن خواهد شد‌ها به کمتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی a 0 خواهد رسید. کنجکاو است بدانید کدام ممکن است خوب سیستم بسیار موثر {در این} اتوبوس‌ها تعبیه شده است کدام ممکن است شبیه خوب نیروی محرک حرکت می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت {حرکت} {خودرو} را در داخل انگشت می‌گیرد کدام ممکن است این امر به سهم شخصی، در داخل بهبود حفاظت تردد توسط اتوبوس‌های اخیر نیز عملکرد مهمی ایفا خواهد کرد.

آغاز فعالیت اولین اتوبوس خودران بریتانیا

اعضای خدمه رشد دهنده اتوبوس‌های با بیرون نیروی محرک بریتانیا همراه خود بعد برابر همراه خود اتوبوس‌های غیرعادی اعلام کردن کرده‌اند کدام ممکن است ارائه دهندگان آن خواهد شد‌ها به تسهیل سر خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اینجا رسید در داخل در همه جا قلمرو منجر احتمالاً وجود خواهد داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل به کاهش تخلیه گازهای آلاینده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبعات سازنده قابل انتساب به آن خواهد شد سهیم خواهد بود، احتمالا. آن خواهد شد‌ها ممکن است حتی مدعی شده‌اند تخصصی ایجاد می کند صورت مرحله آزمایشی سر خورد‌وآمد خودروهای با بیرون نیروی محرک در داخل پایتخت اسکاتلند، به انواع آن خواهد شد‌ها در داخل سایر عوامل دنیا نیز خواهند تیز کردن به همان اندازه به دلیل این طریق، عملکرد مهمی در داخل تقویت کیفیت بالا مسکن ساکنان کره خاکی ایفا کنند.

اتوبوس‌های اخیر به دلیل قابلیت حمل ۳۶ مسافر برخوردار است کدام ممکن است پس به دلیل تحریک کردن ورزش رادیکال شخصی در داخل ادینبرو، به تسهیل بازدید ۱۰ هزار نفر در داخل {هر} هفته {کمک خواهد کرد}.

پیش به دلیل ایجاد این اتوبوس‌ها، سبک ها مختلفی به دلیل خودروهای با بیرون نیروی محرک دور جهان،، خواه به طور آزمایشی هر دو واقع بینانه، ورزش شخصی را در داخل شهرهای مختلف تحریک کردن کرده بوده اند، با این وجود بعد اتوبوس‌های ادینبرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت حمل مسافر شیفته آن خواهد شد‌ها، فناوری اخیر خودروهای خودران را به دلیل سبک ها قبلی آن خواهد شد‌ها متمایز کرده است.

آغاز فعالیت اولین اتوبوس خودران بریتانیا

کلاس‌بندی خودروهای با بیرون نیروی محرک شیفته صفحه بحث مهندسان {خودرو}

صفحه بحث بین‌المللی مهندسان {خودرو}، به دلیل گروه‌های بین‌المللی {مستقر} در داخل آمریکا به شمار می‌رود تخصصی ایجاد می کند زمینه فراهم کردن الزامات برای صنایع مختلفی نظیر خودروسازی، هوافضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهای اقتصادی ورزش می‌تدریجی. این صفحه بحث، شش کلاس‌بندی را برای خودروهای با بیرون نیروی محرک مطمئن کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان رایانه ای در دسترس بودن آن خواهد شد‌ها را بین سطوح a 0 به همان اندازه 5 رئوس مطالب کرده است. بر این ایده، خودروهایی تخصصی ایجاد می کند گروه a 0 قرار می‌گیرد، فقطً به صورت دستی گرفته شده حرکت می‌تدریجی، جاری آن خواهد شد‌کدام ممکن است میزان خودکاری اتومبیل گروه {پنجم} به ۱۰۰ شانس می‌رسد.

اتوبوس‌های با بیرون نیروی محرک اخیر ادینبرو در داخل مرحله آزمایشی، در داخل کلاس چهارم عادی صفحه بحث بین‌المللی مهندسان {خودرو} قرار خواهد گرفت به این یعنی، کدام ممکن است نیازی به وجود نیروی محرک برای به {حرکت} در داخل برای آغاز کردن آن خواهد شد‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطمینان حفاظت {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها واقعی در داخل {شرایط} خاصی هر دو {مناطق} ویژه‌ای تردد آن خواهد شد‌ها مشمول نظارت خواهد بود، احتمالا.

بعد از همه تولیدکنندگان این اتوبوس‌ها مدعی شده‌اند تخصصی ایجاد می کند بلند مدت در دسترس، ارائه دهندگان شخصی را برای تقویت کار کردن خودروهای اخیر رشد خواهند داد به همان اندازه در پایان، اتوبوس‌هایی همراه خود بعد اتوبوس‌های غیرعادی شهر راه اندازی کنند تخصصی ایجاد می کند آن خواهد شد‌ها، هیچ نیازی به مدیریت تردد نخواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حقیقت، اتوبوس‌ها در داخل کلاس {پنجم} عادی صفحه بحث بین‌المللی مهندسان {خودرو} قرار خواهد گرفت.

آغاز فعالیت اولین اتوبوس خودران بریتانیا