تحقق حقوق شهروندی از طریق پروژه های انسان محوربه گزارش خبرنگار ایمنا، حمید شهبوزی در نشست مسئولان شهرستان لنجان، احداث و بهسازی پیاده روها را یکی از بهترین راهکارهای تحقق شهر انسانی دانست و گفت: مناسب سازی فضاهای شهری به ویژه پیاده روها. یکی از موضوعات اصلی و مهم از جنبه های مختلف اجتماعی و اقتصادی است و بهداشت و درمان در زندگی شهروندان تأثیر و جایگاه مهمی دارد.

وی افزود: در راستای رعایت حقوق شهروندان به ویژه عابرین پیاده، اجرای طرح بهسازی معابر و پیاده روهای سده لنجان در اولویت شهرداری قرار دارد. زیرا حمل و نقل راحت و ایمن در یک منطقه بدون مانع حق همه شهروندان است.

شهردار سدلنجان در ادامه با بیان اجرای طرح زیباسازی کریدورهای شرقی خیابان چمران خاطرنشان کرد: این طرح به منظور تسهیل عبور و مرور عابر پیاده در سطح شهر، ارتقای دید و ارتقای کیفیت پیاده روها اجرا شد.

شهبازی تصریح کرد: راهروی شرقی خیابان چمران به طول 700 متر شامل تابلوی راهنما به طول 1000 متر، خاکبرداری، خاکبرداری و نصب بلوک های فرش به مساحت حدود 1500 متر مربع در نقاط پرتردد خواهد بود. شهرستان سدهلنجان.

وی رویکرد دوچرخه و عابر پیاده را محوریت مدیریت شهری عنوان کرد و گفت: در دوره ششم مدیریت شهری سیدلنجان تلاش شده تا مردم محوری در کنار توسعه پروژه های شهری در اولویت قرار گیرد. شبکه عابر پیاده