تخفیف {گران} بیت کوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتریوم بیشتری در داخل درآمد قرار دارندبه گزارش خبرنگار ایمنا، تجزیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحلیل‌های زنجیره‌ای نماد می‌دهند کدام ممکن است ۵۸/۴۴ شانس به دلیل برخورد‌های دارای بیت کوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹/۲۵ شانس به دلیل برخورد‌های دارای اتریوم در داخل درآمد هستند. سودآوری رمز ارزهای اساسی، بیت کوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتریوم، علیرغم به کاهش هزینه ۴۲/۸۱ درصدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰/۷۵ درصدی نسبت به بهترینها مرحله شخصی، افزایش یافته به دلیل معمولی که هنوز است.

بر ایده اطلاعات‌های معرفی شده شیفته IntoTheBlock فقط در مورد ترکیبی هولدرهای آنها خواهند شد، ۵۸ شانس به دلیل کامل وجوه سرمایه‌گذاری شده در داخل بیت‌کوین حتی پس به دلیل افت جدیدترین آن قرار است به {زیر} ۴۰ هزار دلار آمریکا، در داخل درآمد باقی می‌ماند، کدام ممکن است نماد می‌دهد اکثریت قریب به اتفاق {بازار} در داخل هزینه شدید خیلی کمتر به دلیل ۴۰ هزار بیت کوین خریده‌اند. علاوه بر این این، ۵ شانس به دلیل همه شما هولدرها {در حال حاضر} اوج رفتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۷ شانس همراه خود ضرر مواجه هستند. چون آن است اطلاعات‌های زنجیره‌ای از قبلً نماد اطلاعات بوده اند، ۶۹/۲۵ شانس به دلیل هولدرهای اتریوم در داخل درآمد هستند، کدام ممکن است نماد می‌دهد بارهای آنها خواهند شد {زیر} مرز ۳ هزار دلار آمریکا اتریوم {خرید} کرده‌اند.