تخلیه اوراق {مشارکت} شهرداری قم به همان اندازه شهریور 1401به گزارش خبرنگار ایمنا، سید مرتضی حسام نژاد در موضوع اختصاص 700 میلیارد تومان اوراق {مشارکت} به شهرداری قم اظهار داشت: مجوز این اوراق {مشارکت} در داخل 28 اسفند 1400 صادر شد.

وی همراه خود خاص اینکه این اوراق به 2 ماده حیاتی اختصاص کشف شد، افزود: 600 میلیارد آن خواهد شد قابل مقایسه با سرمایه گذاری قطار شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 100 میلیارد آن خواهد شد برای نوسازی ناوگان حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل پایه است.

مشاور پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزان استان قم تصریح کرد: تخلیه بسته شدن این اوراق به همان اندازه شهریورماه 12 ماه جاری مشارکت در می تواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ آن خواهد شد برای صرف 2 سرمایه گذاری قطار شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوسازی ناوگان حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقل پایه در نظر گرفته شهرداری واریز می تواند.

وی خاطرنشان کرد: قطار شهر خرس آزمایشات خوب و دنج قرار خواهد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید البته است همراه خود خواستن فارکس، از کیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانایی قابل توجه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این مبلغ پشتیبانی خوبی برای پیشبرد این سرمایه گذاری است.

حسام نژاد همراه خود تاکید بر اینکه وضعیت امور اتوبوسرانی ما بهترین است، اظهار داشت: در داخل 2 12 ماه قبلی متعدد اتوبوس در داخل شهرداری قم نوسازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در حال حاضر} {شرایط} خوبی نسبت به شهرهای عظیم {داریم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تزریق نقدینگی به نوسازی کلان شهر قم می پردازیم. ناوگان اتوبوسرانی به همان اندازه چند مورد آخر 12 ماه بلند مدت نیازی به نقدینگی انتقادی {در این} فاز نخواهد داشت.