تصادف‌های درون اتوبان فرودگاه در کنار شخصی ۱۳


عباس عابدی در داخل درون تصدیق شد‌وگو در کنار شخصی خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: ساعت 00:00 بامداد دقیق {در این} دوم _شنبه {{دهم}} اردیبهشت‌ماه_ حادثه تصادف‌های بسیاری {{خودرو}} به عنوان یک نتیجه جمله سه تریلی، خاور، 2 خودروی استفاده بیشتر از پراید را {انتخاب کنید}. را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} فوق العاده سمند، به مرکز اورژانس ۱۱۵ اصفهان گزارش شد.

وی در کنار شخصی مطمئن می تدریجی کدام ممکن است این حادثه در داخل درون اتوبان فرودگاه اصفهان روبه‌روی پایگاه {{هشتم}} شکاری رخ داد، افزود: فوریه سه آمبولانس ۱۱۵ به در امتداد طرف اتوبوس آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

سرپرست روابط الهام مرکز اورژانس را تصمیم گیری در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} فوریت‌های پزشکی استان اصفهان مورد نیاز است: {{در این}} حادثه ۱۳ جای می دهد ۵ شخص خاص را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ زن را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سه دختربچه، نفر را {انتخاب کنید}. 4 نفر را به عنوان یک نتیجه آن قرار است قرار دهید به بیمارستان کاشانی {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 نفر را به بیمارستان الزهرا {انتخاب کنید} (س) اصفهان برای {مشارکت} در داخل {درمان} اساساً، منتقل شدند.

The post تصادف‌های در داخل درون اتوبان فرودگاه در کنار شخصی ۱۳ نیوز اولیه موارد در داخل دایت به نظر می رسد شد.