تقابل اشک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید {لبخندها} در داخل فینال لیگ‌برتر بسکتبال+تصاویر حرکتیبه گزارش خبرنگار ایمنا، گروه‌های بسکتبال ذوب‌آهن اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرداری گرگان پس به همین دلیل تحویل داد به همین دلیل تمامی حریفان فینالیست‌های لیگ‌برتر بسکتبال در داخل فصل ۱۴۰۱-۱۴۰۰ بوده اند.

شهرداری گرگان همراه خود تمام قوا، حمایت مقدار بیش از حد از مسئولان گرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید افتخار داشتن ستاره‌ای یانک شبیه پری‌پتی {انگیزه} بالایی برای قهرمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبل در داخل لیگ‌برتر داشت.

ذوب‌آهن نیز بدون در نظر گرفتن ناملایمتی‌ها شیفته مسئولان استانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی تجهیزات گلف، همراه خود امور مالی‌ای به‌بعد منصفانه‌{سوم} شهرداری گرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون حتی منصفانه شرکت کننده بین المللی به فینال رسید با این وجود شاگردان کوهیان سودآور به پرونده دهمین قهرمانی‌اش در داخل لیگ نشدند.

{در این} 4 ورزشی فینال برای مطمئن‌شدن قهرمان فصل، ورزشی‌های اول، {سوم} را انتخاب کنید و انتخاب کنید چهارم را شهرداری گرگان به همین دلیل آن خواهد شد شخصی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در برابر این ذوب‌آهن تنها واقعی منصفانه پیروزی به‌انگشت آورد.

عصر قبلی گرگانی‌ها همراه خود پیروزی ۹۵ بر ۸۸ فاتح لیگ‌برتر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشن قهرمانی به‌انگشتان پا کردند؛ گاندوهای اصفهانی هم انگشت‌شان به جام نرسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین باعث شد به همان اندازه شبیه تمامی {داستان}‌های ورزشی منصفانه بالا در کنار همراه خود غم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لذت رقم بخورد.

تصاویری به همین دلیل صحنه‌های در کنار همراه خود خوشحالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحتی در داخل لیگ‌برتر بسکتبال را در داخل یکپارچه تماشا خواهید کرد: