تنظیم وضعیت امور شهدای شاغل در داخل شهرداری ارومیه در داخل اصل {کار}به گزارش خبرنگار ایمنا، رضا نبیوند در موضوع استقبال بیش به همین دلیل هزار مورد تنظیم وضعیت امور ایثارگران شاغل در داخل شهرداری ارومیه، ذکر شد: در داخل هفت ماه قبلی ۱۰۷۶ مورد تنظیم وضعیت امور ایثارگران شاغل در داخل شهرداری به پرونده رسیده است. اکتسابی شدند. .

وی شکسته نشده داد: اگرچه اجرای این بخشنامه به همین دلیل 13 بهمن 1399 ابلاغ شده بود، با این وجود در داخل زمان ابلاغ هیچ اقدام موثری صورت نگرفت.

سرپرست سرمایه انسانی شهرداری ارومیه ذکر شد: نبود دیپلم در داخل درجه بهترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو عدم تطابق منطقه تحصیلی برخی نیروها همراه خود ساختار سازمانی یکی در همه مرزها غالب تنظیم وضعیت امور تعداد اندکی به همین دلیل نیروهای {مشارکت} کننده است. .

وی همراه خود تاکید بر اینکه برای تعمیر موانعی کدام ممکن است نیروها را به همین دلیل بهره مندی به همین دلیل جایگزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظرفیت فینال هدایت باز می دارد، مورد نیاز است، ذکر شد: برای 20 نفر به همین دلیل کارگران دارای آموزش زیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو دارای منطقه تحصیلی غیرمتناسب همراه خود گروه. ساختار، مکاتبات مورد نیاز محقق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل جاری پیگیری است.

نبیوند ذکر شد: به همین دلیل 831 {پرونده} ارسالی به فرمان، سطوح را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطوح تنظیم وضعیت امور قرار است به آنها بروند در داخل محل کار امور شهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوراها در داخل جاری بررسی اجمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدام است.

سرپرست سرمایه انسانی شهرداری ارومیه خاطرنشان کرد: تا این مرحله 76 {پرونده} در داخل هسته گزینش استانداری تایید را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای انتخاب کردن در داخل اختیار شهرداری قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم اجاره دادن قطعی نیز صادر شده است.

وی در داخل خصوص بررسی اجمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تایید اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاخیر در داخل مشارکت در عملیات ذکر شد: بر مقدمه ادعا قلب گزینش بدوی استانداری آذربایجان غربی، مقدار بالای {پرونده} های خودسوزی در داخل همه استان را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان بر در دسترس بودن سطوح {مدیریت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزینش. به همین دلیل توضیحات غالب تاخیر در داخل تحمیل هستند.»

النبی وند خاطرنشان کرد: صدور احکام قطعی تنظیم وضعیت امور رفقا منوط به ادعا نتیجه نهایی بررسی اجمالی استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادعا تذکر هسته مرکزی گزینش را انتخاب کنید و انتخاب کنید بررسی اجمالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب 114 مورد است. در داخل سطوح پایانی شخصی قرار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به محض قرار داده مشارکت در خواهند شد