تهدید تروریسم مستلزم همکاری چندجانبه استبه گزارش ایمنا، آنتونیو گوترش دبیر کل به وقت محلی روز سه شنبه، سازمان ملل متحد در سخنرانی در کنفرانس عالی امنیت و مدیریت مرزها گفت بین المللی و حوزه مبارزه با تروریسم افزود: یکی از اهداف تاسیس سازمان ملل، تمرین مدارا و همزیستی مسالمت آمیز است. آمیز کشورها همسایگان خوبی بودند.

دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد اینها محدودیت ها هستند صلح برای رسیدن به این هدف ضروری است. مرزهای امن یک دفاع قوی در برابر قاچاق، جنایات سازمان یافته و تحرکات تروریستی فرامرزی است.

به گفته گوترش، تهدیدهای فراملی مانند تروریسم به دلیل ماهیت خود نیازمند راه حل های هماهنگ و همکاری چندجانبه است.

دبیرکل سازمان ملل متحد افزود: برای مبارزه با این تهدیدات، بررسی و درک عمیق تر علل نارضایتی که اساس رادیکالیزه شدن است، ضروری است.