توسعه روابط با کشورهای همسایه منافع امنیتی و اقتصادی به همراه دارد


به گزارش خبرنگار ایمنا، سید محمد حسینی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:

«حرکت در عرصه دیپلماسی و توسعه روابط با کشورها، به ویژه همسایگان، مزایای مهم سیاسی، امنیتی و اقتصادی دارد که آنها امیدوارند نتایج هستند باید برای مردم روشن و عینی باشد.»

توسعه روابط با کشورهای همسایه منافع امنیتی و اقتصادی به همراه دارد