توله‌های یوز پارک سراسری توران همگی ماده هستندبه گزارش خبرنگار ایمنا، بهرنگ اکرامی، دامپزشک حیات‌وحش را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراح «ایران» یوز ماده پارک سراسری توران در امتداد سمت جنسیت توله‌های یوزپلنگ، اظهار کرد: جنسیت {نوزادان} مورد نظر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هر} سه توله متولد شده یوزپلنگ ایرانی ماده هستند.

وی همراه خود مقوله ای اینکه {در حال حاضر} انتخاب تکثیر در داخل اسارت برای بهبود گروه است، افزود: امیدواریم کدام ممکن است این توله‌ها پس به دلیل موفقیت در سن بلوغ، گروه پشتیبان خوبی برای کپی کردن در داخل اسارت یوزپلنگ ایرانی باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل فناوری‌های بلند مدت نیز همراه خود پشتیبانی تمرین‌های ویژه برای راه اندازی شد در داخل شخصیت استفاده بیشتر از شوند.

به گزارش ایمنا، دیروز پس به دلیل 20 سال مشکل متخصصان، {مدیران} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلسوزان جو‌زیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات‌وحش ملت، سرمایه گذاری تکثیرگونه در داخل جاری انقراض یوزپلنگ به ثمر نشست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران، یوزپلنگ ایرانی مکان تکثیر یوزپلنگ در داخل پارک سراسری توران با استفاده از سزارین صحرایی سه توله را به دنیا آورد. پیش به دلیل زایمان توله‌های یوزپلنگ ایرانی متخصصان امیدوار بوده اند کدام ممکن است توله‌های یوز ماده باشند چرا کدام ممکن است گروه یوزهای ماده کدام ممکن است {قابلیت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید سن باردار بودن را دارند در داخل شخصیت ایران کاهش یافته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است حتی زایمان یوز ماده می‌تواند به به مقیاس عقب داخل‌آمیزی در داخل یوزها نیز پشتیبانی تنبل. همراه خود ادعا اینکه {هر} سه یوز متولد شده ماده هستند، امیدها برای ادامه دادن فناوری یوزپلنگ ایرانی به دلیل تهدید انقراض بیش به دلیل همه وقت بهبود یافته است. یوزپلنگ ماده به دلیل حدود 2 به همان اندازه سه سالگی ظرفیت جفت‌گیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماکت را به کف دست می‌آورد.