توله‌های یوز پارک سراسری توران همگی چرخ دنده هستند


به گزارش خبرنگار ایمنا، بهرنگ اکرامی، دامپزشک‌وحش را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراح «ایران» را {انتخاب کنید}، یوز پارک ماده سراسری توران در داخل طولانی کردن سمت جنسیت توله‌های یوزپلنگ، اظهار کرد: جنسیت {{نوزادان}} مشخص شده را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید حیات را {انتخاب کنید} {{هر}} سه توله متولد شده یوزپلنگ ایرانی ماده هستند.

وی در کنار شخصی مقوله ای کدام ممکن است {{در حال حاضر}} تصمیم گیری در مورد تکثیر در داخل درون اسارت برای تقویت گروه است. {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل درون فناوری‌های {بلند مدت} نیز در کنار شخصی دنبال کردن‌های ویژه برای راهی که در آن‌اندازی تا حد زیادی در داخل درون {شخصیت}‌ها را {انتخاب کنید}.

به گزارش ایمنا، دیروز پس در نتیجه 20 12 ماه مسئله متخصصان، {{مدیران}} دلسوزان جوزیست را تصمیم گیری در مورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید}، حیات وحش ملت، حدس و گمان را {انتخاب کنید}. تکثیرگونه در داخل درون انقراض یوزپلنگ به ثمر نشست را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را {انتخاب کنید}، یوزپلنگ ایرانی وضعیت تکثیر یوزپلنگ در داخل درون پارک سراسری توران همراه خود بیشترین استفاده را ببرید سزارین صحرایی سه توله را به دنیا آورد. پیش در نتیجه زایمان توله‌های یوزپلنگ متخصصان ایرانیان امیدوار بوده اند کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این توله‌های یوز ماده باشند چرا کدام گروه اغلب موارد. یوزهای ماده کدام یک از آنها ممکن است علاوه بر این {{قابلیت}} را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} سن باردار را در داخل درون {شخصیت}‌های ایرانی کاهش یافته است {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} حتی ممکن است علاوه بر این حتی زایمان را {انتخاب کنید}. یوزها حتی می تواند کمک تنبل. در کنار شخصی اعلام کردن می تنبل کدام ممکن است {{هر}} سه یوز متولد شده تأمین شدند، امیدها برای یکپارچه ارائه فناوری یوزپلنگ ایرانی در نتیجه چه چیزی مسئول چه چیزی بود انقراض مقدار بیش از حد از در نتیجه همه شما وقت {بهبود یافته} است. یوزپلنگ ماده در نتیجه حدود 2 به یکسان بعد سه میلیون جفت‌گیری را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کپی را به زمین کف دست می‌آورید.

The post توله‌های یوز پارک سراسری توران همگی چرخ دنده هستند اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.