حافظ مایه افتخار شیراز و ایران استبه گزارش خبرنگار ایمنا، مهدی طاهری در گزارش خود به «حافظ» تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

«شعر و ادب از ویژگی های مردمی است که انسانیت را پوچ گرا و نه همیشه به معنای پوچ گرایی می دانند. انسان دوستی بلکه انسان را با جوهر و معنا تعریف کرد و در مسیر رسیدن به خدا قرار گرفت که باید همه چیز را فدای او کرد.

اثر «لسان الغیب» حافظ شیرازی نمونه بارز و گویا این نمونه است. اشعار او سرشار از مفاهیم صرفاً عرفانی، سیر الهی گام به گام انسان به امر الهی است و شیراز زادگاه و پناهگاه و میزبان جسم و جان حافظ است.

حافظ افتخاری برای شهر شیراز و ایران اسلامی است و از منظر بین المللی به عنوان جایی که بشریت در آن حسرت معنویت را می خورد و درد آن وصف ناپذیر است به جهانیان معروف است. اگر بعد از از نظر حافظ، حسرت چیزی جز قرآن و کلام الهی نیست.

30 مهر را بهانه ای می دانیم که هر روز سری به اشعار حافظ بزنیم تا روحیه مان تازه شود. کتاب شیوای حافظ، دیوانی، تا آمدنش پاسدار مرزهای ایران و فرهنگ و ادب ایران بود.