حباب خوب و دنج پول خارجی 988 هزار تومان بودبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب سبک ها پول نقد در داخل پیشنهادات همین الان به رئوس مطالب {زیر} است:

1. حباب پول نقد امامی 4,114,220 ریال بود.

2. حباب پول خارجی {آزادی} بحر به 235.780 ریال رسید.

3. حباب پول نقد نصف شده 8,142,110 ریال {بوده است}.

4. حباب سه ماهه پول خارجی به 10,316,055 ریال رسید.

5. حباب خوب و دنج پول خارجی به 9882.980 ریال رسید.