حباب سکه امامی کوچک شده استبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب انواع سکه در معاملات امروز به شرح زیر است:

1. حباب سکه امامی به 18430000 ریال رسید.

2. حباب سکه بهار آزادی به 10680000 ریال رسید.

3. حباب نیم سکه به 17300000 ریال رسید.

4. حباب سه ماهه سکه به 19880000 ریال رسید.

5. حباب گرمی سکه به 14430000 ریال رسید.