حباب پول نقد گرمی خوب‌میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶ هزار تومان شدبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب اشکال از پول نقد در داخل پیشنهادات در لحظه به رئوس مطالب {زیر} است:

۱. حباب پول نقد امامی به ۴.۸۳۰.۵۹۸ ریال رسید.

۲. حباب پول نقد بهار {آزادی} به ۱.۲۵۰.۵۹۸ ریال رسید.

۳. حباب نیم پول نقد به ۸.۹۷۰.۲۹۹ ریال رسید.

۴. حباب ربع پول نقد به ۱۰.۹۰۵.۱۴۹ ریال رسید.

۵. حباب پول نقد گرمی به ۱۰.۵۶۹.۴۴۰ ریال رسید.