حباب پول نقد گرمی 1،000،000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰ هزار تومان شدبه گزارش خبرنگار ایمنا، حباب اشکال از پول نقد در داخل پیشنهادات در امروز به رئوس مطالب {زیر} است:

۱. حباب پول نقد امامی به ۶.۶۳۷.۹۲۵ ریال رسید.

۲. حباب پول نقد بهار {آزادی} به ۲.۵۸۷.۹۲۵ ریال رسید.

۳. حباب نیم پول نقد به ۹.۹۰۳.۹۶۲ ریال رسید.

۴. حباب ربع پول نقد به ۱۰.۸۰۶.۹۸۱ ریال رسید.

۵. حباب پول نقد گرمی به ۱۰.۶۲۸.۷۰۶ ریال رسید.