حیاط پشتی پر برکت سرارود {زیر} چرخ موتورهابه گزارش خبرنگار «امینا»، ورود به خودروها به پارک ها ممنوع است. با این وجود موتورها گهگاه به همین دلیل پارک محله حرکت می کنند سارارد خجسته استراحت پایه را سلب کرد.

بسیاری به همین دلیل ساکنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران در داخل پارک ساحلی حضور دارند سارارد مبارکه به خبرگزاری ایمنا اظهار داشت: موتورها همراه خود {سرعت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدای آزاردهنده به همین دلیل پارک حرکت می کردند. به آگاه این ساکنان حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو این خودروها ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استراحت را به همین دلیل ممکن است سلب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید لحظات خوش حضور {در این} پارک زرق و برق دار را برایشان تلخ کرده است.

ساکنان المبارکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدیدکنندگان پارک مدعی شدند کدام ممکن است مسئله را به شهرداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس 110 گزارش کرده اند، با این وجود هیچ اقدامی برای تعمیر این مسئله مشارکت در نشده است.

ساکنان می توانند مسائل شخصی را همراه خود شماره تلفن همراه 8_355441112 به رسانه ها اطلاع دهند. گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادهای پاسخگو برای نیز می توانند است که آماده سازی به ساکنان {پاسخ} دهند.