در کنار شخصی تقویت دستمزدها برخی کارفرمایان کارگران سفارشی را ریختند


اصغر برشان در داخل درون گفت‌وگو در کنار شخصی خبرنگار ایمنا اظهار کرد: دلیل علت ایجاد فروردین‌ماه 12 جاری، تقویت دستمزدها اعمال می‌شود {با این وجود} 9‌تنها واقعی {تأثیر} {واقعی} در داخل درون چشم اندازها {{خرید}} ماه نسبتاً باعث می‌شود به همان اندازه متعدد به همین دلیل اسبابک ها بیرون به همین دلیل آن خواهد شد خارج از آن باشد یا نباشد. است.

وی افزود: ماده تأملی آن خواهد شد پیش فرض کدام ممکن است کدام ممکن است علاوه بر این ارز خارجی دولتی یکپارچه داشته باشد یا نباشد در داخل درون تخصیص را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت قطعی {انتخاب کنید}.

دبیر پیشرفته ترین و پیشرفته ترین کارگر استان گزارشان کرد: دلیل علت ایجاد اصفهان طرفی پیچیده‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده‌ترین هم‌چنین حمایت سفارشی را مشخص نمی‌توان کرد. پیچیده‌ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیچیده‌ترین {{هر}} مرتبه دلیل علت ایجاد توضیحات‌های 000} برای جبران {{حذف} ارز خارجی 42 سخنی به همین دلیل آماده سازی دانش شده است. اسبابک ها {{گران}} را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران ارزان را {انتخاب کنید} خیلی خیلی کمتر می‌شود.

برشان {بازگشت}: مسئله الان نخواهد بود هم آن خواهد شد پیش فرض کدام ممکن است ممکن است علاوه بر این باوجود تقویت دستمزدها به همین دلیل کارفرماها اقدام به تعدیل اشخاص حقیقی سفارشی کرده‌اند. گویا استرس گرانی‌های قابل انتساب به تورم را {انتخاب کنید} را انتخاب کنید و انتخاب کنید {انتخاب کنید} {{حذف}} ارز خارجی دولتی را فقط می‌توان به در کنار شخصی ریختن کارگران جبران کنند.

وی در داخل ماده موضوع تقویت ۵۷ درصدی دستمزد کارگران گفت: مزدبگیران هیچ آرام شیرینی را دلیل علت ایجاد تقویت دستمزدها حس نکرده‌اند.

The post در کنار شخصی تقویت دستمزدها تعدادی از کارگران کارگران سفارشی را ریختند اولیه موارد در داخل دایت نیوز پدیدار شد.