دستگیری سارقان سیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابل مخابراتی در داخل لردگان به گزارش خبرنگار ایمنا، سرهنگ علی تابش شخص درست در این لحظه _چهارشنبه {هفتم} اردیبهشت_ در داخل ترکیبی خبرنگاران اظهار کرد: در داخل پی بروز چند قبلی فقره خانه شکنی کابل مخابرات در داخل شهرستان ماده موضوع به صورت ویژه در داخل اصل {کار} مامورین این یگان قرار گرفت.

وی افزود: همراه خود مشکل {شبانه روزی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات به حرکت آمده ماموران پلیس توجه سودآور به ایجاد 2 دزد شدند.

تالش‌شخص ذکر شد: در داخل خوب عملیات غافلگیرانه دزد مشتاق در مورد پلیس دستگیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بازجویی های بعمل آمده به 1 فقره خانه شکنی کابل مخابرات اعترافو اموال مسروقه پیدا می کند شد.

فرمانده انتظامی لردگان، خاطر آرم کرد: متهمین پس به همین دلیل تشکیل {پرونده} جهت سیر سطوح مقررات عرضه مراجع قضائی شدند.

وی در نهایت افزود: پلیس به همین دلیل هیچ تلاشی در داخل جهت معامله با سارقان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقویت کردن واقعاً احساس ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه اندازی ایمنی محلی فروگذار نخواهد کرد.